Aktualizácia výzvy 7.5 zo dňa 9.12.2019

Oznámenie o aktualizácii výzvy  MAS_084/7.5/02

 
Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer oznamuje žiadateľom o NFP, že výzva MAS_084/7.5/02 bola aktualizovaná. Všetky potrebné informácie a prílohy boli zmenené a zverejnené na webovom sídle.
 
Touto aktualizáciou č. 1 MAS Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.
Dôvodom je aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre podopetrenie 19. Podpora miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER a aktualizácia príloh k príručke:
 
Aktualizovaná výzva a prílohy ku výzve:
 

Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer

vspjuznygemer@gmail.com

Lenka 11
980 50 Včelince

Kristián Cseh
0905 505 955

Ing. Diana Deáková
0911 980 104

Ing. Zuzana Esztergályosová

Vyhľadávanie

Web stránka VSP JG bola vytvorená v rámci projektu spolufinancovaného BBSK © 2016

Tvorba webu zdarmaWebnode