Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

 
Podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)
 
Oprávnená Právna forma žiadateľa:
- Akciová spoločnosť (Slovensko)
- Družstvo (Slovensko)
- Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
- Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
- Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
- Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
- Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)
 
Disponibilné finančné prostreieky pre podopatrenie 4.1:
80 000,-
 

Doba trvania výzvy je od 28.4.2020 do 31.7.2020

Aktuálny link na výzvu: www.itms2014.sk

Výzva MAS CLLD - podopatrenie 4.1

Výzva MAS CLLD - podopatrenie 4.1 GDPR verzia s podpisom
 

Výzva aktualizovaná 28.05.2020:
Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_084/4.1/04
 Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_084/4.1 /04 – GDPR verzia s podpisom  
Oznámenie o aktualizácii výzvy na predkladanie ŽoNFP

 

Usmernenie PPA pre MAS_COVID-19

Prílohy k výze:

- priloha_c_2b-projekt-realizacie_verzia-1-2_bsz

- priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-4

- priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp

- priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz

- priloha_c_7b-opravnene-vydavky-na-vybrane_stroje-4

- priloha_c_8a_stavebny_rozpocet

- priloha_c_9b-zoznam-komodit-specialnej-rastl-vyr

- priloha_c_10b-zoznam-rychlorast-drevin-pre-ucely-pest-ornej-pode

- priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo

- priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-6

- priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky

- priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo

- priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz

- priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo

- priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp

- priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov

- priloha_c_18b_-prirucka_msp-1

- priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci

- priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp

- priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz

- priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif

- priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1

- prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2_bsz

- Výberové a hodnotiace krit. 4.1

Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer

vspjuznygemer@gmail.com

Lenka 11
980 50 Včelince

Kristián Cseh
0905 505 955

Ing. Diana Deáková
0911 980 104

Ing. Zuzana Esztergályosová

Vyhľadávanie

Web stránka VSP JG bola vytvorená v rámci projektu spolufinancovaného BBSK © 2016

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode