Výzva IROP-CLLD-P840-512-001

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

IROP-CLLD-P840-512-001

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:               5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných        infraštruktúrach

Aktivita:                     D1 Učebne základných škôl

Schéma pomoci:         neaplikuje sa

Fond:                         Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

Dátum vyhlásenia:      20. 3. 2020

 

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva IROP-CLLD-P840-512-001

 

Príloha výzvy č. 1 - Formulár ŽoPr

Príloha výzvy č. 2 - Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov

Príloha výzvy č. 3 - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP

Príloha výzvy č. 4 - KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV - HODNOTIACE KRITÉRIÁ

Prílohy ŽoPr

 

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

20.05.2020 - 1. kolo

20.07.2020 - 2. kolo

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného mesiaca.

Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer

vspjuznygemer@gmail.com

Lenka 11
980 50 Včelince

Kristián Cseh
0905 505 955

Ing. Diana Deáková
0911 980 104

Ing. Zuzana Esztergályosová

Vyhľadávanie

Web stránka VSP JG bola vytvorená v rámci projektu spolufinancovaného BBSK © 2016

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode