Výzva IROP-CLLD-P840-512-002

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

IROP-CLLD-P840-512-001

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:               5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných        infraštruktúrach

Aktivita:                     D1 Učebne základných škôl

Schéma pomoci:         neaplikuje sa

Fond:                         Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

Dátum vyhlásenia:      20. 3. 2020

 

Dokumenty na stiahnutie:Viac tu: https://vspjuznygemer3.webnode.sk/vyzva-irop-clld-p840-512-001/

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

IROP-CLLD-P840-512-001

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:               5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných        infraštruktúrach

Aktivita:                     D1 Učebne základných škôl

Schéma pomoci:         neaplikuje sa

Fond:                         Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

Dátum vyhlásenia:      20. 3. 2020

 

Dokumenty na stiahnutie:Viac tu: https://vspjuznygemer3.webnode.sk/vyzva-irop-clld-p840-512-001/

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

IROP-CLLD-P840-512-001

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:               5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných        infraštruktúrach

Aktivita:                     D1 Učebne základných škôl

Schéma pomoci:         neaplikuje sa

Fond:                         Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

Dátum vyhlásenia:      20. 3. 2020

 

Dokumenty na stiahnutie:Viac tu: https://vspjuznygemer3.webnode.sk/vyzva-irop-clld-p840-512-001/

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

IROP-CLLD-P840-512-002

v rámci implementácie stratégie miestného rozvoja vedeného komunitou

 

Operačný program:            Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len "IROP")

Prioritná os:                       5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:             5.1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestného rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:                   5.1.2 Zlepšenie udržateľných vťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                            D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Schéma pomoci:                neaplikuje sa

Fond:                                Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len "EFRR")

Dátum vyhlásenia:             9.4.2020

 

Dokumenty na staihnutie:

Výzva IROP-CLLD-P840-512-002

 

Príloha výzvy č.1 - Formulár ŽoPr

Príloha výzvy č.2 - Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov

Príloha výzvy č.3 - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP

Príloha výzvy č.4 - KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV - HODNOTIACE KRITÉRIÁ

Prílohy ŽoPR

 

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

10.6.2020 - 1. kolo
10.8.2020 - 2. kolo
12.10.2020 – 3. kolo
10.12.2020 – 4. kolo
10.02.2021 – 5. kolo
12.04.2021 – 6.kolo
10.06.2021- 7.kolo
10.08.2021 – 8.kolo
11.10.2021 – 9.kolo

 

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo oznamuje, že dňa 10.12.2021 ukončuje vyhlásenú výzvu IROP-CLLD-P840-512-002 z dôvodu vyčerpania celkovej alokácie.

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 10. dňu príslušného mesiaca.

Oznam – Aktualizácia č. 1- IROP-CLLD- P840-512-002

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva_IROP_CLLD_P840_512_002_D2 – MIRRI

Príloha Výzvy_01_Formular_ZoPr-D2 – MIRRI

Príloha Výzvy_02 Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov_v_D2 – MIRRI

Príloha Výzvy_03 -Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_D2 – MIRRI

Príloha Výzvy_04-Kriteria_pre_vyber_projektov_D2 – MIRRI

Prílohy ŽoPr – MIRRI

 

Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer

vspjuznygemer@gmail.com

Lenka 11
980 50 Včelince

Kristián Cseh
0905 505 955

Ing. Diana Deáková
0911 980 104

Ing. Zuzana Esztergályosová

Vyhľadávanie

Web stránka VSP JG bola vytvorená v rámci projektu spolufinancovaného BBSK © 2016

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode