Výzva IROP-CLLD-P840-512-003

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

IROP-CLLD-P840-512-002

v rámci implementácie stratégie miestného rozvoja vedeného komunitou

 

Operačný program:            Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len "IROP")

Prioritná os:                       5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:             5.1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestného rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:                   5.1.2 Zlepšenie udržateľných vťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                            D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Schéma pomoci:                neaplikuje sa

Fond:                                Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len "EFRR")

Dátum vyhlásenia:             9.4.2020Viac tu: https://vspjuznygemer3.webnode.sk/vyzva-irop-clld-p840-512-002/

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

IROP-CLLD-P840-512-002

v rámci implementácie stratégie miestného rozvoja vedeného komunitou

 

Operačný program:            Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len "IROP")

Prioritná os:                       5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:             5.1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestného rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:                   5.1.2 Zlepšenie udržateľných vťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                            D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Schéma pomoci:                neaplikuje sa

Fond:                                Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len "EFRR")

Dátum vyhlásenia:             9.4.2020Viac tu: https://vspjuznygemer3.webnode.sk/vyzva-irop-clld-p840-512-002/

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

IROP-CLLD-P840-512-002

v rámci implementácie stratégie miestného rozvoja vedeného komunitou

 

Operačný program:            Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len "IROP")

Prioritná os:                       5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:             5.1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestného rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:                   5.1.2 Zlepšenie udržateľných vťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                            D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Schéma pomoci:                neaplikuje sa

Fond:                                Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len "EFRR")

Dátum vyhlásenia:             9.4.2020Viac tu: https://vspjuznygemer3.webnode.sk/vyzva-irop-clld-p840-512-002/

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

IROP-CLLD-P840-512-003

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Operačný program:      Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:                 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:      5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                      C1 Komunitné sociálne služby

Schéma pomoci:         neaplikuje sa

Fond:                          Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

Dátum vyhlásenia:      14.5.2020

 

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

14.7.2020 - 1. kolo

14.9.2020 - 2. kolo

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 14. dňu príslušného mesiaca.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva IROP-CLLD-P840-512-003

 


Príloha výzvy č. 1 - Formulár ŽoPr_C1

Príloha Výzvy č. 2 - Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov

Príloha Výzvy č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha Výzvy č. 4 - Kriteria pre výber projektov

Prílohy ŽoPr

Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer

vspjuznygemer@gmail.com

Lenka 11
980 50 Včelince

Kristián Cseh
0905 505 955

Ing. Diana Deáková
0911 980 104

Ing. Zuzana Esztergályosová

Vyhľadávanie

Web stránka VSP JG bola vytvorená v rámci projektu spolufinancovaného BBSK © 2016

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode